Poučení pro klienty

Poučení o právu o odstoupení

Poučení o odstoupení od smlouvy uzavřené s Starsreality mimo prostory obvyklé k podnikání společnosti Starsreality a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Realitní společnost Starsreality tímto informuje klienty, že v souvislosti s přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dochází také k částečné modifikaci spotřebitelského práva. Příslušná ustanovení ukládají podnikatelům povinnost poskytnout spotřebiteli řadu informací, které jsou uvedené v příslušných ustanovení občanského zákoníku.

V této souvislosti informujeme klienty, že v případě, kdy uzavřeli se společností Starsreality smlouvu mimo prostory obvyklé pro podnikání podnikatele (tj. mimo obchodní prostory) mají klienti (kteří jsou dle ustanovení občanského zákoníku spotřebiteli) přiznáno právo od takovéto uzavřené smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí klient o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat společnost Starsreality formou jednoznačného prohlášení.

Za tímto účelem je klient oprávněn použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je umístěn níže v tomto článku, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

V případě, kdy Klient pověřil společnost Starsreality, aby s poskytováním služeb dle smlouvy započal již během lhůty pro odstoupení od Smlouvy, je klient v případě odstoupení od smlouvy povinen zaplatit společnosti Starsreality částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy klient informoval společnost Starsreality o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným v příslušné smlouvě. V případě, že dojde ke splnění účelu smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá klient právo od smlouvy odstoupit.

 
formular odstoupeni od smlouvy

Poučení o právu na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů


Stars reality s.r.o. tímto informuje klienty, že v souvislosti s novelou zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, která nabyla účinnosti dne 1. 2. 2016, došlo k rozšíření práv spotřebitelů.

S ohledem na uvedenou novelu informujeme klienty sítě Stars reality, kteří uzavřeli se společností Stars reality smlouvu o zprostředkování služeb nebo jinou obdobnou smlouvu, o právu na mimosoudní řešení sporů, které by z této smlouvy vznikly a které by se nepodařilo vyřešit přímo mezispolečností Stars reality  a klientem. Návrh na mimosoudní řešení sporu je klient oprávněn podat na Českou obchodní inspekci, která za tímto účelem na svých internetových stránkách www.coi.cz zveřejnila formulář pro podání návrhu a další podrobné informace k mimosoudnímu řešení sporů.

Návrh je možné podat v případě, že v dané věci nebylo možné spor vyřešit přímo mezi společností Stars reality a klientem a zároveň v této věci nedošlo k vydání rozhodnutí soudu, rozhodčího nálezu a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

Klient je povinen přiložit k návrhu doklad o skutečnosti, že se klientovi nepodařilo spor vyřešit se společnsotí Stars reality přímo, a další písemnosti dokládající skutečnosti o sporu tvrzené klientem.